Category: Thiên 16: Thuốc cường dương

Chính kinh Nguyên tắc chủ điểm của thuật phòng trung “dĩ nhân bổ thận” hay “dĩ nhân trị nhân”nghĩa là áp dụng nghệ thuật thế nào có thể hút tinh khí của người đang giao hợp với mình để bảo…