Category: Thiên 10: Thế giao hợp cơ bản​

Chương này nói về các vị thế cơ bản khi giao hợp. Cũng là đại khái ba mươi vị thế cơ bản, những biến thể nho nhỏ không được kể như một vị thế, I. NAM THƯỢNG VỊ (Nam nhân…